تصویر گردان
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
اعتکاف علمی دردبیرستان علمی از5فروردین برگزارمی کند،حضورکلیه دانش آموزان بلامانع می باشد.
یبصحبتهای مشاورباوالدین بعدازامتحانات
پس ازپایان آزمون ،بافرزندتان درموردعملکردش ونتیجه ای که انتظارداردصحبت نکنید،امابرای کمک به  فرزندتان برای یادگیری ازتجربه ،
می توانیدازاوبپرسیدکه آیامی خواهددرآزمون بعدی چیزی متفاوت امتحان کندیاخیر؟
زندگی همیشه حرکت رو به جلو است....
 

وقتی خودتو باور داشته باشی همه چیز امکان پذیره…

اگر بخواهیم تنها راه رسیدن به هر هدفی رو بیان کنیم باید به همین نکته اشاره کنیم که باور داشتن به خودتان یعنی رسیدن به هدف. زمانی که شما به خودتان باور داشته باشید قدمی هم برای رسیدن به آرزو های خود بر می دارید و اگر این باور را در خودتان تقویت نکنید قطعاً در انتظار بهترین ها برای خودتان نباشید.