دبیرستان(دوره دوم)دخترانه علمی
 
   
افتخارات ورزشی
 
     
   
رتبه های فرهنگی