درج مطلب
گویندعارفان هنروعلم کیمیاست
                             وان مس که گشت همسراین کیمیاطلاست
 
توفیق ورودبه دروازه های دنیای علم ودانش یکی ازموهبتهایی است
ازسوی خداوندعلیم،که بی شک آدمی درسایه تلاش وجهددرکسب دانش ازاین موهبت بهره خواهدجست.
امروزباورود به دانشگاه وطی مدارج علمی درآتی مژده کیمیاشدنتان رابه مس وجودتان داده اید.
دبیرستان دخترانه علمی به نوبه خودکسب این موفقیت رابه شمارهجویان مسیرعلم وتعلیم تبریک عرض می نماید.
 
 
موفقیت دانش آموزان عزیزدبیرستان دخترانه علمی