چاپ خبر
علمی شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
ثبت نام مسابقات دانش آموزان درپژوهشگاه
پنجمین دوره جشنواره ی علمی -پژوهشی بامراحعه حضوری دانش آموزان درتاریخ1403/2/10توسط رابط پژوهشی ورابط فناوری صورت گرفت.
پنجمین دوره جشنواره ی علمی -پژوهشی بامراحعه حضوری دانش آموزان درتاریخ1403/2/10توسط رابط پژوهشی ورابط فناوری صورت گرفت.
انتهای پیام/.