چاپ خبر
علمی جمعه, ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
9روز تاانتخابات
دشمن رازیرپا،نه
درزیریک بندانگشت خودله می کنیم
 
فقط9روزمانده به انتخابات
 
 
انتهای پیام/.