چاپ خبر
علمی یکشنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
12روز تاانتخابات
حضوردرانتخابات یکی ازمستحکم ترین وسیله هایی است که
ملت می توانند آن را مانندیک زره پولادین درمقابل خودوحملات دشمنان نگه دارد.
 
فقط 12 روزمانده به انتخابات
انتهای پیام/.