چاپ خبر
علمی یکشنبه, ۲۹ بهمن ۱۴۰۲
13روز تاانتخابات
10وظیفه مهم جوان مومن انقلابی درانتخابات
انتخابات را پرشورکنید،اصلح را پیداکنید،آدم های خوب رابه مردم معرفی کنید،دیگران راتخریب نکنید،
به دورازفریب ودروغ تبلیغ کنید،آگاهی تان بایددرانتخابات اثرکند،به خاطرنامزده هادرمقابل یکدیگرقرارنگیرید،
مشارکت درانتخابات راحداکثری کنید،تقوای سیاسی داشته باشید،
مراقب باشید علاقه مندی ها به اصطحکاک نینجامد.
فقط 13روزمانده به انتخابات
انتهای پیام/.