چاپ خبر
علمی سه‌شنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
23روزتاانتخابات
اما م خمینی رحمت الله :
اگرمسامحه کنیدمسئول هستیدپیش خدای تبارک وتعالی
اگرنرویدورای ندهیدوآنهاکه جدیت دارندبه اینکه واردبشوندودرمجلس وبه هم بزننداوضاع ایران را،
آنها خدای ناخواسته بروند،مسئولیتی به عهده شماست مستقیما......
مراجع مسئول اند،علما مسئول اند،ائمه مسئول اند،بازرگانان مسئول اند،دانشگاهی ها مسئول اند،
همه مسئول اند...
 
فقط23 روزمانده به انتخابات
انتهای پیام/.