چاپ خبر
علمی شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
بازدید مسئول مجموعه دبیرستان های راهیان کوثر همدان سرهنگ محمدی و آقای خدادادی از نمایشگاه انقلاب علمی و فرهنگی
 بازدید مسئول مجموعه دبیرستان های راهیان کوثر همدان 
سرهنگ محمدی و آقای خدادادی از نمایشگاه انقلاب علمی و فرهنگی 
 بازدید مسئول مجموعه دبیرستان های راهیان کوثر همدان 
سرهنگ محمدی و آقای خدادادی از نمایشگاه انقلاب علمی و فرهنگی 
انتهای پیام/.